Afgebeeld is de ‘Dennenhut’ in Bilthoven op een foto uit Utrecht in Beeld van mr. Adriaan Loosjes, te vinden in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (Uitgegeven in Amsterdam in 1934.).

 

Meer informatie

Mr. Adriaan Loosjes, werd in 1880 geboren te Blokzijl, als zoon van een doopsgezinde dominee. Hij  overleed in 1949 in Deventer. In de eerste helft van de 20ste eeuw was het Jac. P. Thijsse die de Nederlandse natuur beschreef. Hetzelfde deed Loosjes voor het Nederlandse dorps- en stadsschoon. Op volgens sommigen ‘ontspannen onderwijzerstoon’ streefde hij ernaar het publiek de ogen daarvoor te openen. We lezen in het boek:

 

‘[…] komen wij voorbij het statige huis Vollenhove in het dorp De Bilt, waar het landschap een ander karakter krijgt: hier beginnen de vlakke boomlooze landen rondom de stad Utrecht.. Wij willen echter nog even  in de hoschstreek toeven. en gaan daarom noordwaarts, naar Bilthoven, waar zich, in de vroeger eenzame bosschen, een villadorp heeft ontwikkeld, dat verscheidene aardige moderne buitenhuizen te zien zijn, maar als dorp een mislukking is, voor zoover men van mislukking kan spreken, als pogingen, om iets aardigs tot stand te brengen, een aantrekkelijke dorpskern te vormen, geheel achterwege gebleven zijn. […]  [Nu de bossen verlatend, hebben we] nog even het landgoed Beukenburg  bewonderd, en een kort beozek gebracht aan de weidestreek ten noorden van Utrechts hoofdstad.  Daar zijn eenige mooi-belommerde en omgrachte forten  – van het mooiste, dat met het dorpje Blauwkapel,  binnen de beschuttende wallen, zongen wij reeds de lof – daar zijn lieve, weinig bekende boerendorpjes als Achttienhoven en Westbroek, laatstgenoemd dorp al weder met een fraaien kerktoren […]. Daar is nabij den weg van Utrecht naar Hilversum het belangrijker Maartensdijk.

Loosjes was overigens een’ Groot-Nederlander, en actief in de Dietsche Bond. Er is correspondentie van hem met de bekende 20ste-eeuwse historicus prof. Pieter Geyl, vooraanstaand promotor van het ‘Groot-Nederlandeisme’, dat de vereniging van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika beoogde.

Opvallend is de grote hoeveelheid foto’s (470 stuks) waarmee het boek verlucht is. Als men deze link: Foto’s Loosjes aanklikt, ziet men die foto’s uit uit dit werk die op de kernen van de gemeente De Bilt slaan. (De maker wordt jammer genoeg niet genoemd.).

AD