Stichtingsinformatie: ONLINE MUSEUM DE BILT

Het Online Museum De Bilt

 

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

 1. Het verzamelen en ordenen van informatie uit het verleden met culturele en/of historische betekenis en relevantie voor de gemeente De Bilt in het verleden, nu of in de toekomst.
 2. Het zo eenvoudig mogelijk benaderbaar maken van de hiervoor bedoelde informatie via de website.
 3. Het bevorderen van de verspreiding van de hiervoor bedoelde informatie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan 2020

De samenwerking met de historische verenigingen in de gemeente en directe omgeving  wordt gecontinueerd, waarbij onderwerpen die de actuele aandacht verdienen in samenwerking worden aangepakt.

De Nieuwsbrief die in regelmatige frequentie uitkomt met een beknopte inhoudelijke update over de  ontwikkeling van website, speelt een belangrijke rol bij het creëren van aandacht voor de content van de site.  Om de aandacht voor de ‘content’ van de site, kortom het merk “Online Museum De Bilt” nog verder te vergroten en te versterken, zal ook in 2020 intensief samen worden gewerkt met de lokale media en wordt er actief ingezet op de sociale media.

Aan de samenwerking met de onderwijsinstellingen zal vervolg worden gegeven.

In 2020 zullen wederom veel activiteiten ter ondersteuning van o.a. de zichtbaarheid van het Online Museum De Bilt plaats vinden.

De activiteiten m.b.t. “75 jaar bevrijding” staan hierbij  centraal, waarbij wordt samengewerkt met het Regionaal Archief en de  Historische Vereniging D’Oude School” en de Historische Kring Maartensdijk.

Verspreid over het jaar worden –evenals het afgelopen jaar- weer  lezingen over de lokale historie en (cultuur)geschiedenis in de diverse kernen van de gemeente gegeven.

Het onlinemuseum-programma “QR-bordjes” wordt in 2020 voortgezet

Alle activiteiten zullen ertoe leiden. dat het Online Museum De Bilt een steeds belangrijkere rol krijgt in het culturele leven van de zes kernen van de gemeente De Bilt.


Functies en namen bestuurders:

Voorzitter: mr. A. Tchernoff

Vice-Voorzitter: drs. A.J. Ditewig

Secretaris: Dr. A. Doedens

Penningmeester: Th. van der Lugt

Bestuurslid: drs. R. Engeman


Het beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd.


Hoofdlijnen Verslag 2019

Om de zichtbaarheid en de bekendheid  van de site te vergroten werden er diverse activiteiten ontplooid:

 • De introductie van een Nieuwsbrief waarop inwoners zich kunnen inschrijven, waarmee een grotere betrokkenheid werd gecreëerd.
 • Het ontwikkelen van bordjes met QR-codes, die bij verschillende monumenten kunnen worden geplaatst.
 • Intensieve samenwerking met de scholen met als doel een betere aansluiting bij het programma van de scholen, teneinde de leerlingen beter aan te spreken.
 • Samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen, de Historische Vereniging Maartensdijk en de Historische Vereniging d’Oude School mondde concreet uit in afspraken.
 • Deelname aan de Open Monumenten dag door het beschikbaar stellen van beschrijvingen van de opengestelde monumenten.
 • Het publiceren van een digitale expositie met de schilderijen van Adri Pieck.
 • Om het onlinemuseumdebilt.nl te promoten zijn een aantal lezingen gegeven in diverse kernen, zoals Westbroek, Maartensdijk, Hollandse Rading, Bilthoven en De Bit.
 • In de lokale printmedia is in december in samenwerking met de historische vereniging D’Oude School en de Historische Vereniging Maartensdijk het startschot gegeven middels een advertentiecampagne voor het thema”75 jaar bevrijding.
 • In december is tevens een “netwerkborrel” georganiseerd voor vrijwilligers uit de gemeente actief met “historie van de gemeente”

Balans